Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022


Kính gửi: Quý cổ đông ............................................................................ Mã cổ đông: ......................

Địa chỉ theo CMND: .....................................................................................................................

Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................

Số lượng cổ phiếu sở hữu: ...........................................cổ phần


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:


1- Thời gian : 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

2- Địa điểm : Hội trường tầng 3 sảnh Ruby, Trung tâm tổ chức sự kiện Tràng An Palace, HEI Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 28/03/2022.

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2026; Kế hoạch đầu tư dài hạn; Kế hoạch niêm yết chứng khoán của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: Báo cáo thực hiện năm 2021; Báo cáo thực hiện nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Nhiệm kỳ 2022-2026.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và Nhiệm kỳ 2022-2026.

- Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty.

5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website: www.litec.com.vn

6- Thời gian đăng ký:

- Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại các bàn đón tiếp cổ đông tại cửa hội trường trước lúc khai mạc Đại hội hoặc gửi Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô Trần Ngọc Dung/cô Lê Minh Tú nhân viên Văn phòng đại diện công ty) trước 16h00 ngày 26/04/2022 theo địa chỉ:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Tầng 11 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tel: 024.62879696; 024.62759696 Fax: 024.63279696.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (Thẻ căn cước)/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí liên quan trong thời gian diễn ra Đại hội.Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Hậu Phượng
Relevant Links: link1 link2 link3